شرکت ورزیران طیف بسیار گسترده ای از محصولات متنوع را که در صنایع مختلف دارای کاربرد هستند عرضه می نماید، محصولات این شرکت در چهار گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند:

انتقال و ذخیره آب

راهسازی

ساختمان

پوشش لوله

همچنین شرکت ورزیران آمادگی دارد ضمن بررسی نیاز مشتریان، محصولات قابل ارائه در کارخانه این شرکت را مطابق نیاز و مشخصات فنی مورد درخواست آنها، طراحی، تولید وعرضه نماید.