بهداشت و ایمنی

environment

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

در کارخانه ورزیران با بهره گیری از روش های ارائه شده از طرف شرکت فنیکس بین الملل، پاک ترین و ایمن ترین شرایط ممکن برای کارکنان، مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است و رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست به عنوان سنگ بنای اخلاق حرفه ای سرلوحه فعالیت کارکنان این مجموعه است .

روش های تولید در این شرکت عاری از هرگونه اثرات منفی زیست محیطی بوده و محصولاتی که خطرات بالقوه ای را متوجه انسان یا محیط زیست می نمایند در دامنه تولیدات شرکت قرار ندارند.همچنین شرکت ورزیران مقررات سختگیرانه ای را در خصوص امحاء ایمن و مطابق با روش های دوستدار محیط زیست ضایعات تولید وضع نموده است.