کنترل کیفیت

در مجموعه ورزیران تعهد به کیفیت و خدمات پس از فروش اصل اول به شمار رفته و کلیه پرسنل شرکت در زمینه رعایت اصول کیفی و احترام به مشتریان آموزش های لازم را دیده و به نقش خود در ارائه کیفیت مطلوب و ارتباط با مشتریان اشراف کامل دارند.

شرکت ورزیران در طی نزدیک به دو دهه فعالیت موفق شده که بخش قابل توجهی از محصولات متنوع خود را به کشورهای مختلف صادر نماید، بی گمان عرضه محصول در بازارهای جهانی فقط با انطباق کامل بر استانداردهای بین المللی امکان پذیر می باشد، نکته جالب توجه این است که ورزیران در طی چند سال متوالی به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب شده است.

call_quality_guide2